Køb distribution med andre
- det er sund fornuft
Forretningsbetingelser

ADRESSELØSE FORSENDELSE TIL KONTORER OG BUTIKKER 

DistributionPLUS A/S
FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018
 
GENERELLE OPLYSNINGER
Forretningsbetingelserne gælder for omdeling af reklame forsendelser til kontorer og butikker i omslaget ”ALT til ERHVERV”
 
1 DEFINITION
Adresseløse forsendelser er forsendelser uden navn og adresse. Dette kan eksempelvis være reklamer, magasiner og lignende med ens vægt, format, indhold og udseende, som omdeles kontorer og/eller butikker i Danmark.
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker omdeles i omslaget ”ALT til ERHVERV”. Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker respekterer ”Reklamer NEJ TAK” ordningen.
 
1.1 UDFORMNING
Den adresseløse forsendelse skal overholde følgende krav til mål og vægt.
Forsendelser, som består af enkeltark, skal være trykt på papir med minimum gramvægt 115.
Forsendelser som vejer over 100g, skal af produktionsmæssige årsager som minimum have formatet 27,0 x 18,9 cm.
DistributionPLUS A/S pakker de adresseløse forsendelser til kontorer og butikker på maskine, og forsendelserne skal være egnede til maskinel pakning. Kuverterede og folierede forsendelser samt forsendelser med indstik, skal altid maskintestes og godkendes af Distribution PLUS A/S, inden aftale om distribution kan indgås.
Hvorvidt en forsendelse er egnet til maskinel behandling afgøres altid af DistributionPLUS A/S. Det er afsenders ansvar, at forsendelser har bestået testen, inden de leveres til omdeling. Forsendelser fremsendt uden forudgående test og godkendelse vil blive afvist ubetinget, såfremt de ikke kan produceres maskinelt.
En adresseløs forsendelse til kontorer og butikker kan indeholde indstik. Hvis indstikkene ikke er udgivet for en del af afsenders virksomhed, må forsendelsen maksimalt indeholde 3 indstik og forsendelsen må ikke være kuverteret eller folieret. Indlevering af oplag med indstik skal aftales ved booking og ALTID godkendes jævnfør ovenstående afsnit
 
 
Papirkvalit et
(gram/m2) *
Vægt
(gram)
Mål (højde/ryg x bredde x tykkelse)
Minimum 52 g/m2 Ingen
14,5 x 9 x 0,03 cm
Maksimum 250 g/m2 250 g
33 x 23 x 0,5 cm

 
2 OMDELING

2.1 VARSLING
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker skal varsles senest 3 uger før 1. omdelingsdag. DistributionPLUS A/S tager forbehold for udsolgte omdelingsperioder.
Kunder som indgår årsaftale med DistributionPLUS A/S med en forsendelsesmængde på over 200.000 stk., skal senest på tidspunktet for aftalens ikrafttræden indlevere en produktionsplan, der som minimum indeholder ordrer i form af ønskede omdelingsuger, omdelingsområder, oplag, vægt, og evt. antal versioner.
 
2.2 OMDELINGSPERIODE
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker omdeles mandag – fredag i udvalgte uger, dog med for behold for helligdage eller andre særlige dage. Se alle detaljer om omdelingsuger i DistributionPLUS A/S Omdeling – og indleveringskalender, som findes på www.distributionplus.dk.
 
2.3 MODTAGERGRUPPER
Der omdeles til kontorer og/eller butikker i hele postnumre. Der er mulighed for at segmentere på brancher. For mere information om muligheder og priser på segmentering kontakt DistributionPLUS A/S
2.4 Nej Tak til reklamer
Både ”Reklamer - Nej Tak” og ”Reklamer og Ugeaviser – Nej Tak” respekteres. Det er derfor IKKE muligt at distribuere til disse ordninger med adresseløse forsendelser til kontorer og butikker.
 
2.5 ORDREOPLAG
Omdeling forudsætter som udgangspunkt en ordre med et netto ordreoplag på minimum 5.000 stk.
 
3 INDLEVERING

3.1 INDLEVERINGSSTED
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker indleveres hos:
DistributionPLUS A/S, Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum – att. port 5.
 
3.2 INDLEVERINGSTIDSPUNKT
Forsendelser kan indleveres i tidsrummet kl. 8.00-14:30 hos Distribution PLUS A/S. Ved indlevering skal chaufføren aflevere leveringsliste samt prøveeksemplar af forsendelsen. Leveringsliste mailes til kunden og/eller trykkeriet 2-3 uger før omdelingen. Oversigt over indleveringsdatoer findes i DistributionPLUS A/S Omdeling – og indleveringskalender, som findes på www.distributionplus.dk.
 
3.3 PAKNING AF PALLER OG FORSENDELSER
Pakning af paller og forsendelser skal ske i overensstemmelse med nedenstående beskrivelse.
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker skal indleveres uden omsnøring eller med omsnøring på langs. Der skal leveres på EUR-paller pakket i ensartede og størst mulige stød - dog mindst 20 stk. Antallet i hvert stød skal være deleligt med 5.
Forsendelserne skal enten være fastspændt med strækfilm og hjørnebeskyttere eller med pallelåg og spændbånd.
Dybtrykte forsendelser må ikke fastspændes med strækfilm, men skal i stedet emballeres med pallelåg og spændbånd eller omsnøres med bånd eller net, så afdampning af opløsningsmidler kan ske.
Forsendelserne må ikke være pakket ud over pallens kant, og de skal være pakket på en måde, så de ikke kan beskadiges under transporten.
Ved indlevering af mere end én palle må hver palle kun indeholde samme forsendelse. Det vil sige, at forskellige versioner altid skal indleveres på hver sin palle. Hver palle skal desuden indeholde et ens antal forsendelser, ens antal lag pr. palle og ens antal stakke pr. lag. Derudover indleveres evt. en palle med restoplag.
Top- og bundpapir må ikke anvendes. Hvis forsendelserne er særligt glatte, kan der anvendes papark mellem lagene.
En palles totalhøjde må ikke overstige 160 cm, og pallens totale vægt må ikke overstige 800 kg.
Indleveres forsendelserne beskadiget eller i sammenblandet stand, kan det forsinke den aftalte omdeling. Vi kontakter derfor kunden for at aftale en løsning. Skal der foretages ompakning af forsendelsen, betales dette separat af kunden.
 
3.4 EKSTRA OPLAG
For at sikre at der er tilstrækkeligt med forsendelser, når der tages hensyn til spild og svind i forbindelse med den maskinelle behandling, skal afsenderen indlevere et ekstra oplag forsendelser svarende til nedenstående:
 
Netto ordreoplag Ekstra oplag
5.000 - 14.999 stk. 450 forsendelser
15.000 – 24.999 stk. 3,00 %
25.000 – 49.999 stk. 2,00 %
50.000 - 99.999 stk. 1,00 %
Over 100.000 stk. 0,75 %
 
Et eventuelt restoplag kan sendes retur til kunden, hvis der er indgået aftale om dette i forbindelse med bestilling af ordren. Returforsendelsen faktureres til kunden.
Ved versionsforsendelser beregnes det ekstra oplag ud fra antallet af den enkelte version, og ikke af det samlede antal forsendelser i ordren.
DistributionPLUS A/S forbeholder sig retten til at reducere omdelingsområdet, såfremt der ikke indleveres et tilstrækkeligt oplag i forhold til ordrestørrelsen.
 
4 RÅDERET
Ordrer er først bindende for DistributionPLUS A/S, når de er bekræftet af DistributionPLUS A/S. Kun bekræftede ordrer kan leveres til omdeling.
 
Afsender kan gebyrfrit ændre eller annullere sin afgivne ordre frem til varslingsfristen og mod betaling af gebyr efter varslingsfristen. Ændringer sker efter skriftlig henvendelse til DistributionPLUS A/S.
 
Flytning af bekræftet ordre efter udløb af varslingsfristen tillægges 735,- kr.
 
Annullering af bekræftet ordre efter udløbet af varslingsfristen tillægges 735 kr. + 15 % af omdelingsprisen.
 
Varslingsfristen er mandag 3 uger før omdelingsugen.
 
5 ERSTATNING
DistributionPLUS A/S yder ikke erstatning for manglende eller forkert omdeling, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af adresseløse forsendelser til kontorer og butikker uanset årsagen.
 
5.1 MANGLENDE ELLER FORKERT OMDELING
Distribution PLUS A/S kan ikke på nogen måde drages til ansvar for manglende eller forkert omdeling.
 

 
5.2 FORCE MAJEURE
DistributionPLUS A/S yder ingen godtgørelse, såfremt den manglende eller for
Forretningsbetingelser

ADRESSELØSE FORSENDELSE TIL KONTORER OG BUTIKKER 

DistributionPLUS A/S
FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018
 
GENERELLE OPLYSNINGER
Forretningsbetingelserne gælder for omdeling af reklame forsendelser til kontorer og butikker i omslaget ”ALT til ERHVERV”
 
1 DEFINITION
Adresseløse forsendelser er forsendelser uden navn og adresse. Dette kan eksempelvis være reklamer, magasiner og lignende med ens vægt, format, indhold og udseende, som omdeles kontorer og/eller butikker i Danmark.
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker omdeles i omslaget ”ALT til ERHVERV”. Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker respekterer ”Reklamer NEJ TAK” ordningen.
 
1.1 UDFORMNING
Den adresseløse forsendelse skal overholde følgende krav til mål og vægt.
Forsendelser, som består af enkeltark, skal være trykt på papir med minimum gramvægt 115.
Forsendelser som vejer over 100g, skal af produktionsmæssige årsager som minimum have formatet 27,0 x 18,9 cm.
DistributionPLUS A/S pakker de adresseløse forsendelser til kontorer og butikker på maskine, og forsendelserne skal være egnede til maskinel pakning. Kuverterede og folierede forsendelser samt forsendelser med indstik, skal altid maskintestes og godkendes af Distribution PLUS A/S, inden aftale om distribution kan indgås.
Hvorvidt en forsendelse er egnet til maskinel behandling afgøres altid af DistributionPLUS A/S. Det er afsenders ansvar, at forsendelser har bestået testen, inden de leveres til omdeling. Forsendelser fremsendt uden forudgående test og godkendelse vil blive afvist ubetinget, såfremt de ikke kan produceres maskinelt.
En adresseløs forsendelse til kontorer og butikker kan indeholde indstik. Hvis indstikkene ikke er udgivet for en del af afsenders virksomhed, må forsendelsen maksimalt indeholde 3 indstik og forsendelsen må ikke være kuverteret eller folieret. Indlevering af oplag med indstik skal aftales ved booking og ALTID godkendes jævnfør ovenstående afsnit
 
 
Papirkvalit et
(gram/m2) *
Vægt
(gram)
Mål (højde/ryg x bredde x tykkelse)
Minimum 52 g/m2 Ingen
14,5 x 9 x 0,03 cm
Maksimum 250 g/m2 250 g
33 x 23 x 0,5 cm

 
2 OMDELING

2.1 VARSLING
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker skal varsles senest 3 uger før 1. omdelingsdag. DistributionPLUS A/S tager forbehold for udsolgte omdelingsperioder.
Kunder som indgår årsaftale med DistributionPLUS A/S med en forsendelsesmængde på over 200.000 stk., skal senest på tidspunktet for aftalens ikrafttræden indlevere en produktionsplan, der som minimum indeholder ordrer i form af ønskede omdelingsuger, omdelingsområder, oplag, vægt, og evt. antal versioner.
 
2.2 OMDELINGSPERIODE
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker omdeles mandag – fredag i udvalgte uger, dog med for behold for helligdage eller andre særlige dage. Se alle detaljer om omdelingsuger i DistributionPLUS A/S Omdeling – og indleveringskalender, som findes på www.distributionplus.dk.
 
2.3 MODTAGERGRUPPER
Der omdeles til kontorer og/eller butikker i hele postnumre. Der er mulighed for at segmentere på brancher. For mere information om muligheder og priser på segmentering kontakt DistributionPLUS A/S
2.4 Nej Tak til reklamer
Både ”Reklamer - Nej Tak” og ”Reklamer og Ugeaviser – Nej Tak” respekteres. Det er derfor IKKE muligt at distribuere til disse ordninger med adresseløse forsendelser til kontorer og butikker.
 
2.5 ORDREOPLAG
Omdeling forudsætter som udgangspunkt en ordre med et netto ordreoplag på minimum 5.000 stk.
 
3 INDLEVERING

3.1 INDLEVERINGSSTED
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker indleveres hos:
DistributionPLUS A/S, Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum – att. port 5.
 
3.2 INDLEVERINGSTIDSPUNKT
Forsendelser kan indleveres i tidsrummet kl. 8.00-14:30 hos Distribution PLUS A/S. Ved indlevering skal chaufføren aflevere leveringsliste samt prøveeksemplar af forsendelsen. Leveringsliste mailes til kunden og/eller trykkeriet 2-3 uger før omdelingen. Oversigt over indleveringsdatoer findes i DistributionPLUS A/S Omdeling – og indleveringskalender, som findes på www.distributionplus.dk.
 
3.3 PAKNING AF PALLER OG FORSENDELSER
Pakning af paller og forsendelser skal ske i overensstemmelse med nedenstående beskrivelse.
Adresseløse forsendelser til kontorer og butikker skal indleveres uden omsnøring eller med omsnøring på langs. Der skal leveres på EUR-paller pakket i ensartede og størst mulige stød - dog mindst 20 stk. Antallet i hvert stød skal være deleligt med 5.
Forsendelserne skal enten være fastspændt med strækfilm og hjørnebeskyttere eller med pallelåg og spændbånd.
Dybtrykte forsendelser må ikke fastspændes med strækfilm, men skal i stedet emballeres med pallelåg og spændbånd eller omsnøres med bånd eller net, så afdampning af opløsningsmidler kan ske.
Forsendelserne må ikke være pakket ud over pallens kant, og de skal være pakket på en måde, så de ikke kan beskadiges under transporten.
Ved indlevering af mere end én palle må hver palle kun indeholde samme forsendelse. Det vil sige, at forskellige versioner altid skal indleveres på hver sin palle. Hver palle skal desuden indeholde et ens antal forsendelser, ens antal lag pr. palle og ens antal stakke pr. lag. Derudover indleveres evt. en palle med restoplag.
Top- og bundpapir må ikke anvendes. Hvis forsendelserne er særligt glatte, kan der anvendes papark mellem lagene.
En palles totalhøjde må ikke overstige 160 cm, og pallens totale vægt må ikke overstige 800 kg.
Indleveres forsendelserne beskadiget eller i sammenblandet stand, kan det forsinke den aftalte omdeling. Vi kontakter derfor kunden for at aftale en løsning. Skal der foretages ompakning af forsendelsen, betales dette separat af kunden.
 
3.4 EKSTRA OPLAG
For at sikre at der er tilstrækkeligt med forsendelser, når der tages hensyn til spild og svind i forbindelse med den maskinelle behandling, skal afsenderen indlevere et ekstra oplag forsendelser svarende til nedenstående:
 
Netto ordreoplag Ekstra oplag
5.000 - 14.999 stk. 450 forsendelser
15.000 – 24.999 stk. 3,00 %
25.000 – 49.999 stk. 2,00 %
50.000 - 99.999 stk. 1,00 %
Over 100.000 stk. 0,75 %
 
Et eventuelt restoplag kan sendes retur til kunden, hvis der er indgået aftale om dette i forbindelse med bestilling af ordren. Returforsendelsen faktureres til kunden.
Ved versionsforsendelser beregnes det ekstra oplag ud fra antallet af den enkelte version, og ikke af det samlede antal forsendelser i ordren.
DistributionPLUS A/S forbeholder sig retten til at reducere omdelingsområdet, såfremt der ikke indleveres et tilstrækkeligt oplag i forhold til ordrestørrelsen.
 
4 RÅDERET
Ordrer er først bindende for DistributionPLUS A/S, når de er bekræftet af DistributionPLUS A/S. Kun bekræftede ordrer kan leveres til omdeling.
 
Afsender kan gebyrfrit ændre eller annullere sin afgivne ordre frem til varslingsfristen og mod betaling af gebyr efter varslingsfristen. Ændringer sker efter skriftlig henvendelse til DistributionPLUS A/S.
 
Flytning af bekræftet ordre efter udløb af varslingsfristen tillægges 735,- kr.
 
Annullering af bekræftet ordre efter udløbet af varslingsfristen tillægges 735 kr. + 15 % af omdelingsprisen.
 
Varslingsfristen er mandag 3 uger før omdelingsugen.
 
5 ERSTATNING
DistributionPLUS A/S yder ikke erstatning for manglende eller forkert omdeling, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af adresseløse forsendelser til kontorer og butikker uanset årsagen.
 
5.1 MANGLENDE ELLER FORKERT OMDELING
Distribution PLUS A/S kan ikke på nogen måde drages til ansvar for manglende eller forkert omdeling.
 

 
5.2 FORCE MAJEURE
DistributionPLUS A/S yder ingen godtgørelse, såfremt den manglende eller for